ДИНАТСТРОЙ” ООД е учредена през 2002 година с решение на Благоевградски окръжен съд, със седалище и адрес на управление в град Благоевград, с предмет на дейност в областта на стройтелството.

Фирмата е член в Камарата на строителите в България и е вписана в Централния професионален регистър.

Компанията притежава сертификат за качество по ISO 9001:2015, ISO 14001:2004, както и OHSAS 18001:2007.

Имаме изградени офиси в Благоевград, София и Бургас, където работят екипи от висококвалифицирани проектантски и инженерно-технически персонал и специализирани строителни кадри.

„ДИНАТСТРОЙ” ООД извършва строително-монтажни работи от груб строеж до довършителни работи, както за високо, така и за ниско строителство. Фирмата има множество изпълнени обекти в посока на ВиК и пътното строителство.

„ДИНАТСТРОЙ” ООД е с десетки изпълнени обекти в цялата страна, от мерки за подобряване на енергийната ефективност до изграждане и ремонт  на специализирани спортни площадки и физкултурни салони, реконструкция и основен ремонт на сгради.

„ДИНАТСТРОЙ” ООД има изпълнени и множество други обекти, от почивни станции и ваканционни селища до производствени помещения и халета.

Някои по важни обекти до момента:

 1. Изграждане на депо за твърди битови отпадъци в гр. Малко Търново по програма Опазване на околната среда.
 2. Благоустрояване на парк “Байкал”с.Микрево – съоръжения за спорт.
 3. Благоустрояване и реконструкция на стадион в с. Струмяни, обл. Благоевград”.
 4. Рехабилитация на обществени зелени площи – детски площадки и съоръженията към тях, в т. ч. доставка на съоръжения в с. Струмяни, с. Микрево и в с. Илинденци, община Струмяни, обл. Благоевград”.
 5. Реконструкция и подобряване на сградния фонд на Читалище „Будилник”, гр. Ракитово и на Читалище „Св. Св. Кирил и Методий, с. Дорково, община Ракитово.
 6. Водопровод  Илинденци – Драката, община Струмяни.
 7. Строително-монтажни работи „Допълнително водоснабдяване на с.Невестино от с.Мърводол от В 30/34/м. «Топилата» до водоем в махала «Синурска» и от водоем м. «Синурска» до съществуваща водопроводна мрежа на с.Невестино”.

„ДИНАТСТРОЙ” ООД има изключително силно звено за производство на окачени фасади, дограма и стъклопакети, като дейността им е сертифицирана по ISO 9001:2015:

Проектиране на сгради и фасади

 • Оптимизация на проекта за фасада, с цел минимален разход на материали.
 • Производство, доставка, подготовка и монтаж на заготовки и материали.
 • Фирмата разполага със собствена производствена база.

За качественото изпълнение на всички строителни дейности  съчетаваме нови и традиционни технологии.

C Политиката на фирмата ни е насочена към непрекъснато усъвършенстване, за висока конкурентоспособност на пазара, включващо:

 • Поддържане на високо ниво на качеството на всички видове строителни работи с използване на технологии и материали от най-висок клас;
 • Висока мотивация за персонала;
 • Ефективно използване на наличните материални, човешки и финансови ресурси и капитали за удовлетворяване интересите на инвеститори, клиенти, персонал;
 • Управление на рисковете за здравето и безопасността, целящо минимизиране на риска както за персонала, така и за всички останали заинтересовани страни;
 • Управление на значимите аспекти за околната среда, чрез третиране на отпадъците с минимално въздействие върху компонентите й;
 • Инвестиране в нови производствени мощности и технологии за ограничаване рисковете за здравето и околната среда, както и за завишаване рентабилността и качеството на производството.

 

ДЕКЛАРАЦИЯ

на Ръководството на   Динатстрой ООД за политика и цели по УОС и ЗБУТ

 

Основният стремеж на фирмата е да създадем такова управление на процесите и организация на работата във фирмата, чрез който да се гарантира опазването на околната среда и здравето и безопасността на сътрудниците на фирмата, както и на всички външни подизпълнители, които се намират под контрола на ръководството. В този свой стремеж ние гарантираме опазването на интересите на всички заинтересовани страни.

Ръководството на Динатстрой ООД поема отговорност да изгради, поддържа и постоянно да подобрява Системата за управление на околната среда (СУОС) и Система за управление на безопасни условия на труд (СУБУТ), като декларира и следните основни принципи, залегнали в политиката й по УОС и ЗБУТ:

 • Съзнаваме своята отговорност и се стремим да осигурим в максимална степен всеобхватното идентифициране на аспектите на околната среда и възможните рискове за здравето, произтичащи от нашата дейност;
 • Предотвратяване на замърсяванията и непрекъснато подобряване на дейността по опазване на околната среда, както и здравето и безопасността при работа- основна цел на двете системи, която може да бъде постигната чрез непрекъснато наблюдение на протичането на процесите, намаляване на риска от замърсявания, премахване на опасностите и управление на рисковете за здравето, както и ефективно подобряване на резултатността от действието и на двете управленски системи.
 • Спазване на действащото законодателство – фирмата се задължава да прилага действащата нормативна база, както и всякакви други доброволно приети от компанията изисквания по отношение на определените аспекти на околната среда и идентифицираните рискове за здравето на персонала и всички засегнати от нашата дейност;
 • Документиране, въвеждане и поддържане – ръководството се задължава да осигури документиране, внедряване и поддържане СУОСЗБУТ /система за управление на околната среда и здравословните и безопасни условия на труд/;
 • Огласяване и съпричастност на хората – ръководството огласява политиката по управлението на определените аспекти на околната среда, както и управлението идентифицираните рискове за здравето и безопасността и свързаните с нея цели и се стреми да създава подходящи условия, стимулиращи служителите за пълноценно участие и проява на инициатива при изпълнение на дейностите. Ръководството счита, че най-ценният ресурс на фирмата са хората. Като управлява тяхната пригодност, мотивация и удовлетвореност, ръководството се стреми да създаде условия, в които хората са отдадени на постигането на целите на фирмата по отношение на УОС и ЗБУТ;
 • Достъпност на политиката – политиката е достъпна до всеки служител на Динатстрой ООД както и до всички външни заинтересовани лица и обществеността, като по всяко време и при поискване тя ще бъде предоставяна за запознаване;
 • Процесен, системен и фактологичен подход – създаваните от фирмата правила за работа са резултат от протичането на взаимосвързани основни и допълнителни процеси, които се разглеждат и управляват като система, а не самостоятелно. Решенията и действията са основани на обективни данни и факти.

Ръководството на фирмата се ангажира стриктно да спазва нормативни изисквания по отношение на СУОС и ЗБУТ и непрекъснато подобрява дейностите си, които пряко и косвено са свързани опазването на околната среда и здравето на сътрудниците и заинтересованите страни.

 

Ръководството на фирмата гарантира, че:

 • организацията разполага с нужните ресурси за изграждане, поддържане и развитие на управленска система по опазване на околната среда и здравето на хората;
 • се задължава да полага грижи внедрената Система за управление на околната среда и здравословни и безопасни условия на труд, да функционира в съответствие с изискванията на ISO 14001:2004 и OHSAS 18001:2007.

21.07.2008

гр.Благоевград

Управител: В.Миладинов

  ДЕКЛАРАЦИЯ на Ръководството за политика и цели по качеството

Ръководството на „Динатстрой“ООД в лицето на Управителя поема своята отговорност в изграждането, поддържането и постоянното подобрение на Система за управление на качеството, като декларира следните основни принципи, залегнали в политиката:

 • Ориентиране към клиенти и други заинтересовани страни – дейността ни е насочена към създаването на качествен продукт, който в максимална степен да задоволи настоящите и бъдещи потребности на всички свои клиенти, съблюдавайки действащите законови и нормативни изисквания;
 • Лидерство на ръководството – съзнаваме отговорността си при поддържането на работещи системи. Присъствието на управлението на всички нива и процеси цели създаването на подходящи условия, стимулиращи служителите на фирмата за пълноценно участие в процесите по управление на качеството, както и проява на инициатива при изпълнение на дейностите свързани с тях.
 • Съпричастност на хората – най-ценният ресурс на дружеството са хората. Ориентирани сме към съдването на  атмосфера, в която хората са мотивирани, удовлетворени и напълно отдадени на постигането на целите на фирмата.
 • Процесен подход – създаваните от фирмата продукти са резултат от протичането на взаимосвързани основни и допълнителни процеси, които протичат взаимосвързано в система, а не самостоятелно.
 • Подобрения за по-високо ниво на качеството – чрез непрекъснато наблюдение и анализиране на процесите във фирмата и предприемане на ефективни и коригиращи мерки, ръководството цели непрекъснато подобрение на качеството.
 • Вземане на решения, основани на доказателства – решенията на всички нива се основават на обективна и вярна информация. Функционирането на система, основана на непрекъсната вътрешна и външна комуникация позволява нейното постоянно усъвършенстване, което способства за приемането на адекватни управленски решения.
 • Управление на взаимоотношенията – спазвайки принципа, че за висококачествен продукт са необходими качествени материали, услуги и оборудване, дружеството ангажира в процеса на създаване на своя продукт само висококвалифицирани сътрудници, партньори и доставчици.
 • Мислене, основано на риска – Дружеството се стреми на всеки един етап да предотвратява евентуални неблагоприятни влияния, за да избегне бъдещи несъответствия. Разработената система дава възможност за самоконтрол върху процеса.

За постигане на основната си цел – създаването на строителен продукт с високо качество, който в максимална степен удовлетворява изискванията на нашите клиенти – ръководството на фирмата си поставя следните цели:

 • Използване в процеса на съвременни продукти, технически и технологични подобрения;
 • Развитие на човешките ресурси чрез повишаване на мотивацията и компетентността на персонала;
 • Разработване на нови пазари
 • Увеличаване общия обем на приходите от продажби;
 • Подобряване на финансовите показатели на фирмата и увеличаването на средствата за инвестициим
 • Строителство, отговарящо на европейските изисквания за качество;
 • Извършване на технологични и технически подобрения на съществуващите продукти;
 • Въвеждане на нови технологии и оборудване;
 • Стриктно спазване на нормативните изисквания и придържане към последните изменения.

Ръководството на фирмата гарантира, че:

 • организацията разполага с нужните ресурси за изграждане, поддържане и развитие на Система за управление на качеството;
 • полага грижи въведената система да функционира ефикасно и в съответствие с изискванията на стандарт ISO 9001:2015.

 

 

СЪОБЩЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОЕКТ BG05M9OP001-1.003-0022

„Създаване на качествени и устойчиви работни места в “Динатстрой” ООД“,  процедура ”НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015”

ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020.

На 01.09.2016 „Динатстрой“ ООД сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG05M9OP001-1.003 Ново работно място 2015, оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020.

ПРОЕКТ BG05M9OP001-1.003-0022 „Създаване на качествени и устойчиви работни места в “Динатстрой” ООД“ ще се реализира в рамките на 14  месеца. Размерът на безвъзмездна финансова помощ е 221 298,24 лева, от които 188 103.51 лева европейско финансиране и 33 194,73 лева национално съфинансиране.

Общата цел на проекта е създаването на нови качествени и устойчиви работни места за безработни и/или неактивни лица. Специфичните цели са свързани с осигуряването на възможности за инвестиции в знанията и уменията на новонаетия персонал и създаване на адекватни на съвременните изисквания трудови навици посредством осигуряване на подходящо оборудване и работна среда.

Проектът е в пълно съответствие с целите на ОП РЧР, Приоритетна ос 1, Инвестиционнни приоритети 1 и 3, съответните Специфични цели, както и с целите на процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Общата цел на проекта е в съответствие със стратегията и целите на оперативната програма.

Целите ще бъдат реализирани чрез изпълненението на следните дейности:

 1. Организация, управление, наблюдение и контрол по проекта;
 2. Осигуряване на публичност и визуализация по проекта;
 3. Подбор и селекция на представители на целевата група за включване в заетост;
 4. Осигуряване на заетост на безработните лица;
 5. Обучение за новонаетите лица
 6. Осигуряване на оборудване за новоразкритите работни места

Планираните дейности се допълват, за да осигурят подходяща среда за трайната интеграция на новонаетите лица в дейността на фирмата и на пазара на труда. Чрез планираните обучения ще се осигури повишаването на качествените характеристики на работната сила и съответствието на знанията и уменията на новонаетите с изискванията на пазара на труда. Осигуряването на заетост на безработни и неактивни лица води до намаляване на бедността и насърчава социалното включване, което е вторият стълб на ОП РЧР. Ключови приоритети, върху които ОП РЧР фокусира специфичните си цели са в областта на безработицата и заетостта са борбата с безработицата сред уязвимите групи на пазара на труда, най-вече младежите, неактивните и продължително безработните, както и постигането на по-висока заетост.

По време на изпълнението ще бъде осигурено подходящо представяне пред широката публика на ползата от европейската солидарност за България, предоставена от ЕСФ чрез ОП РЧР.